XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka
Kraków, 21-22 czerwca 2018

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

Organizatorzy


English version

::strona główna

KOMUNIKAT
Nowy termin konferencji
21-22 czerwca 2018

Patronat honorowy
nad konferencją sprawuje
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Organizowana od kilkunastu lat Konferencja cieszy się żywym zainteresowaniem środowisk naukowych kra­jo­wych i zagranicznych. Jej temat jest pretekstem do po­dej­mowania naukowej dyskusji oraz twórczych sporów w dziedzinie nauk o zarządzaniu.

W ramach konferencji chcemy podjąć dyskusję na temat oceny realnych możliwości udziału polskich środowisk naukowych w przyspieszeniu transferu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych do przed­się­biorstw. Chcemy poszukiwać sposobów włączenia osiągnięć nauki i praktyki przedsiębiorstw w programy rozwoju spo­łe­czno-gospodarczego Polski i Unii Europejskiej.

Obok przedstawicieli ośrodków akademickich polskich i zagranicznych, spodziewamy się udziału re­pre­zen­tantów przedsiębiorstw, zrzeszeń przedsiębiorców i organów przedstawicielskich.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się okazją do nawiązania kontaktów ułatwiających podjęcie dzia­łań w ramach programów europejskich, rządowych i regionalnych, ukierunkowanych na stymulowanie inno­wa­cyjności i przedsiębiorczości.


©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,