XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Zarządzanie Przedsiębiorstwem — Teoria i praktyka
Kraków, 26 – 28 października 2023 r.

AGH Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 

OrganizatorzyEnglish version

::rejestracja

Rejestracji uczestnictwa w Konferencji należy dokonać przy pomocy formularza, udostępnianego na dole strony.
Wymaga ona jednak akceptacji przez Państwa poniższej klauzuli RODO.

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego dalej terminem RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, iodo@agh.edu.pl, tel.: 126175325.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konferencji Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka (KZP 2019), zwanej dalej Konferencją, odbywającą się w dniach 1-3 lipca b.r. w Racławicach i procesu publikowania zgłoszonych na nią referatów, a w szczególności:
  1. Kontaktu w sprawach organizacyjnych.
  2. Sporządzania list uczestników i identyfikatorów.
  3. Organizacji wyżywienia i zakwaterowania.
  4. Przygotowywania i wysyłki publikacji pokonferencyjnych.
 4. Odbiorcą Państwa danych będą pracownicy AGH lub upoważnione osoby wykonujące czynności związane z realizacją ww. celów.
 5. Formalną podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6, ust. lit a) i f) RODO w szczególności stanowią:
  • rejestracja udziału w Konferencji,
  • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, przez rozpowszechnienie wizerunku uczestników Konferencji w postaci zdjęć grupowych, w celach informacyjnych.
 6. Udostępnione przez Państwa dane będą przechowywane również po zakończeniu konferencji, do momentu skierowania publikacji do druku i przesłania jej autorom.
 7. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. Wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych.
  2. Dostępu do Państwa danych osobowych.
  3. Żądania sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełniania niekompletnych danych osobowych Państwa.
  4. Żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  5. Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  6. Dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich prostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
  7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Natomiast w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu organizatorów Konferencji na potrzeby realizacji zadania publicznego - ze względu na Państwa szczególną sytuację.
  8. Do przenoszenia Państwa danych osobowych, tzn. do uzyskania od organizatorów Konferencji Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych, który nadaje się do odczytu maszynowego. Taką postać danych możecie Państwo przesłać innemu administratorowi danych - samodzielnie, a jeśli jest to technicznie możliwe - także za pośrednictwem organizatorów Konferencji. Prawo to przysługuje Państwu jedynie w przypadku danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany - elektronicznie, na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.
  9. Do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Formularz rejestracji

W celu rejestracji prosimy o skorzystanie z formularza.
©Iwona Skalna, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza,